Phone

Line

Wechat

Hide

การคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะสำคัญที่ต้องพัฒนา

by | Apr 22, 2022 | Uncategorized | 0 comments

โปรแกรมบริหารงานบุคคล
การคิดอย่างเป็นระบบ

การคิดอย่างเป็นระบบหากใครติดตามบทความของจีรังมาโดยตลอด จะทราบว่าเรามุ่นเน้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเอง และระบบงาน ซึ่งจัดว่าเป็นการ Training ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง และสิ่งที่ทำง่ายที่สุด และเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงระบบความคิดให้เป็นระบบครับ

การคิดอย่างเป็นระบบ หรือ Systematic Thinking คือ การคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีระบบการคิด     โดยมองเห็นภาพรวม และความเชื่อมโยงขององค์ประกอบในรายละเอียดที่สัมพันธ์กัน เป็นการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้สามารถวางระเบียบให้กับการกระทำและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งทักษะการคิดอย่างเป็นระบบนี้ถือเป็นทักษะสำคัญในการทำงาน โดยเฉพาะกับผู้บริหารที่ต้องรับภาระหน้าที่ มีเรื่องให้ต้องคิด ต้องรับผิดชอบมากมาย

เทคนิคการพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ

1. ฝึกการยอมรับ และทำความเข้าใจว่าตนเองเป็นส่วนที่สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะมีปัญหาใด ๆ จะเป็นงานกลุ่ม Projectของออฟฟิศ หรือการแก้ปัญหาในระดับองค์กร พวกเราล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกันและกัน

2. มองสิ่งต่าง ๆ เป็นภาพรวม เป็นองค์ประกอบใหญ่ แล้วจึงมองภาพย่อย แล้วค่อยๆ มองย้อนกลับไป เห็นการเชื่อมโยง อย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปเบื้องต้น การมองภาพรวมก็เปรียบเสมือนการมองบ้านหลังใหญ่หนึ่งหลัง มีภาพย่อยที่เปรียบเสมือนส่วนต่าง ๆ ของบ้าน เช่น ห้องต่าง ๆ หลังคา ประตู หน้าต่าง รวมทั้งเข้าใจว่าสองส่วนนี้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน

3. มองเป้าหมายที่อยากให้เป็น แล้วคิดย้อนกลับไปถึงการแก้ปัญหาแต่ละจุด จากนั้นจึงเริ่มต้นหาสาเหตุของปัญหา เพราะการแก้ไขปัญหาด้วยความยั่งยืนหรือการแก้ปัญหาในระยะยาว (ไม่ใช่ที่ปลายเหตุ หรือแค่ในระยะเวลาสั้นๆ) ต้องเริ่มต้นด้วยการรู้ที่มาของปัญหา รวมทั้งสิ่งที่มากระทบ หากต้นเหตุของปัญหานั้นต้องปรับเปลี่ยนทั้งโครงการ เช่น งานออกมาไม่เป็นตามที่คิด เกิดจากภายในกลุ่มงานขาดการสื่อสารต่อกัน เกิดความเข้าใจผิด อาจต้องแก้โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน อาจให้มีการประชุม รายงานความคืบหน้าของทุกคนในแต่ละวัน เป็นต้น

4. คิดหาวิธีแก้ปัญหา โดยไม่ยึดติดความคิดเดิมๆ ไม่ตีกรอบ แล้วค่อยๆ ตัดวิธีที่ได้ผลน้อย หรือสร้างปัญหามากที่สุดออกไป รวมทั้งสังเกตว่า ปัญหานั้นเคยเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ วิธีที่คุ้นเคยแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ หากยังมีปัญหาอื่นตามมา ให้เลือกวิธีใหม่ที่ยั่งยืนกว่า สร้างปัญหาอื่นๆ น้อยกว่า

ประโยชน์ของการคิดเชิงระบบ

  • ช่วยให้เกิดความคิดเพื่อพัฒนาองค์กรในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ประสานงานร่วมกับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามกระบวนการ และระบบการบริหารงานภายใน
  • สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้มองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับระบบภายในองค์กร ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบโดยการ เชื่อมโยงติดต่อกัน และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               กล่าวได้ว่า การคิดอย่างมีระบบ หรือ Systematic Thinking เป็นทักษะของพนักงานยุคใหม่ที่หลายองค์กรต้องการ เป็นหนึ่งใน Competency ที่สำคัญต่อทุกสายงาน ตั้งแต่ระดับพนักงานปฏิบัติการ จนไปถึงระดับสูง (Top Level Management) เนื่องจากทุกตำแหน่งเมื่ออยู่ร่วมกันในองค์กร นั้นหมายถึงทุกคนต่างอยู่ในระบบเดียวกัน แต่ละหน้าที่มีความสำคัญต่อองค์กรไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง เพื่อผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากพอที่จะสามารถขับเคลื่อนตนเองไปสู่เป้าหมาย

               เลือกจุดที่ยืนบนเวทีที่จะทำให้คุณดูโดดเด่น คนทั้งห้องเห็นได้ง่าย เห็นทุกคน เลือกจุดที่เป็นศูนย์รวมจุดสนใจของผู้ฟังทั้งห้องที่ดีที่สุด เพื่อให้การ Present ของคุณดึงดูดความสนใจของผู้ฟังให้ได้มากที่สุด

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN