Phone

Line

Wechat

Hide

5 ปัจจัย ให้คนรุ่นใหม่ไม่ย้ายงาน

โดย | ก.ค. 20, 2022 | Uncategorized | 0 ความคิดเห็น

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

คนรุ่นใหม่ขึ้นชื่อกันมากในเรื่องการโยกย้ายงาน การเปลี่ยนงาน จนทำให้เรื่องการลาออกของพนักงานรุ่นใหม่นั้นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุก ๆ องค์กร คนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มลาออกสูง เพราะพวกเขามีทัศนคติและค่านิยมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มักมองหางานที่มีความก้าวหน้า ท้าทาย และได้ค่าตอบแทนที่ดี รวมถึงองค์กรต้องมีวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะกับเขา ซึ่งต่างจากคนที่มีประสบการณ์การทำงานมานานที่อาจจะให้ความสำคัญกับความมั่นคงในหน้าที่การงานมากกว่า นอกจากนี้ในปัจจุบันหลายคนหันมาประกอบอาชีพอิสระกันมากขึ้น เพราะช่องทางในการทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำงานประจำ แต่ยังสามารถหาได้ในโลกออนไลน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่เป็นสาเหตุให้หลายองค์กรต้องปรับวิธีการดูแลบริหารพนักงานรุ่นใหม่ ให้พวกเขามีความผูกพันและรู้สึกอยากทำงานกับองค์กรนานขึ้น เพื่อให้องค์กรยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ในอนาคต ดังนั้นสิ่งที่จะสามารถจูงใจคนทำงานรุ่นใหม่ให้อยากทำงานอยู่กับองค์กรไปนาน ๆ มีดังนี้

1. สภาพแวดล้อมในการทำงานดี

สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน หากองค์กรมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ก็จะช่วยให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน และส่งผลให้ผลงานออกมาดี ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรแล้ว ยังเป็นปัจจัยที่สามารถดึงดูดความสนใจจากคนที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กรอีกด้วย

2. ความก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจน

คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นและต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหากองค์กรสามารถสื่อสารให้พวกเขาเห็นถึงความก้าวหน้าหรือช่องทางการเติบโตในสายงานได้อย่างชัดเจน ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ให้อยากทำงานกับองค์กรต่อไปได้

3. งบประมาณการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน

การมีงบประมาณในการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน จะเป็นการแสดงให้พนักงานเห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีกับองค์กร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเติบโตไปพร้อมกับองค์กรในระยะยาวอีกด้วยเช่นกัน

4. ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร

ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานในองค์กรราบรื่น เพราะการพูดคุยและประสานงานในแต่ละหน่วยงานล้วนมีผลมาจากความสัมพันธ์ทั้งสิ้น ดังนั้นหากทุกคนในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน ทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. เปิดโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพและความคิดเห็นอย่างเต็มที่

การที่พนักงานได้แสดงศักยภาพและออกความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่จะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้องค์กรได้เห็นถึงมุมมองหรือไอเดียใหม่ ๆ จากพนักงานที่หลากหลาย จนอาจต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM