Phone

Line

Wechat

Hide

บริหารบุคคลอย่างไร ถ้าลูกน้องไม่ทำงาน

by | Mar 4, 2024 | Uncategorized

การบริหารบุคคลในกรณีที่ลูกน้องไม่ทำงานสามารถทำได้โดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีและสนับสนุนให้ลูกน้องเข้าสู่การทำงานหรือการศึกษาต่อไป ต่อไปนี้คือ

1. การเข้าใจสาเหตุและการสนับสนุนทางอารมณ์:

– การสอบถามและฟังข้อความของลูกน้องเพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวที่อาจมีผลต่อการไม่ทำงาน

– การให้ความเข้าใจและสนับสนุนทางอารมณ์ในการแสดงออกเกี่ยวกับความไม่พอใจหรือปัญหาที่เกิดขึ้น

2. การสร้างแผนการดำเนินงาน:

– การช่วยให้ลูกน้องกำหนดเป้าหมายที่สามารถทำได้และแผนการดำเนินงานที่เป็นเชิงบวก

– การช่วยให้ลูกน้องกำหนดเป้าหมายระยะยาวและระยะสั้น ๆ เพื่อสร้างเสถียรภาพในชีวิต

3. การให้คำแนะนำและการพัฒนาทักษะ:

– การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานหรือการศึกษา

– การสนับสนุนให้ลูกน้องมีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. การสร้างสัมพันธ์ที่ดี:

– การสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจระหว่างบุคคลในครอบครัว

– การสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์ที่สนุกสนานและเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อทั้งครอบครัว

5. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้:

– การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นกำลังใจในการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ

– การสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ลูกน้องได้ทำกิจกรรมที่สนุกสนานและที่เป็นประโยชน์

6. การรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ:

– การพิจารณาให้ลูกน้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเช่น นักจิตวิทยา, นักแนะแนว, หรือครอบครัวแพทย์

การบริหารบุคคลในกรณีที่ลูกน้องไม่ทำงานเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความอดทน เนื่องจากมีปัญหาที่ซับซ้อน เช่น ปัญหาทางจิตใจหรือสุขภาพ การให้ความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้ลูกน้องกลับมาทำงานหรือเรียนรู้อีกครั้งในอนาคต.

en_USEN