Phone

Line

Wechat

Hide

แนวทางการปรับใช้วิธีการประเมินผลให้เหมาะสมกับองค์กร

by | Sep 23, 2022 | Uncategorized | 0 comments

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

การดำเนินงานของแต่ละองค์กรย่อมมีแนวทางที่แตกต่างกัน ดังนั้น การนำวิธีประเมินผลมาปรับใช้ควรเลือกให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับแต่ละองค์กร โดยแนวทางการปรับใช้มีดังนี้

1. องค์กรขนาดใหญ่

สำหรับการประเมินผลในองค์กรขนาดใหญ่ควรมุ่งเน้นที่การบริหารภาพรวม โดยให้หัวหน้าในแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละทีมเป็นผู้ประเมินผล เนื่องจากการประเมินจากผู้บริหารฝ่ายเดียวอาจทำให้ตกหล่นในรายละเอียดบางประการที่อาจส่งผลต่อภาพรวมขององค์กรได้ ยกตัวอย่างเช่น

  • การตั้ง OKRs ควรตั้งในระดับที่ย่อยลงมา เช่น OKRs ในระดับฝ่ายไล่ลงมาจนถึง OKRs ในระดับทีม ซึ่งการตั้งเป้าหมายในแต่ละส่วนควรสอดคล้องกับ OKRs หลักขององค์กร และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายหลักของทีมและองค์กร
  • การวัดผลจากเพื่อนร่วมงาน เมเนเจอร์หรือหัวหน้าทีมควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพื่อสำรวจเสียงสะท้อนในการทำงาน เนื่องจากโอกาสในการเข้าถึงผู้บริหารของพนักงานเป็นไปได้ยาก ดังนั้น การวัดผลจากเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่จะช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาพนักงานต่อไป
  • การวัดผลงานของทีม ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทีมหลากหลายควรให้ความสำคัญกับผลงานของทีมโดยเปรียบเทียบกับผลงานส่วนตัวและความพึงพอใจของพนักงานในการทำงานร่วมกับทีม เพื่อจัดสรรทีมงานให้เหมาะสมและพร้อมในการพัฒนาผลงานของทีมต่อไปในอนาคต

2. องค์กรขนาดกลางและเล็ก

ในส่วนขององค์กรขนาดกลางและเล็กอย่าง Startup และ SME การประเมินผลพนักงานจะส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตขององค์กร ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรเข้ามามีบทบาทในการประเมินผลเองและสื่อสารกับพนักงานโดยตรง เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ขององค์กรอย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่น

  • การกำหนด OKRs ในองค์กรขนาดเล็กมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของบริษัท ดังนั้น ควรตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาธุรกิจ และให้ความสำคัญกับกระบวนการในระดับรายบุคคลที่จะช่วยให้บรรลุ OKRs และทำให้ธุรกิจเติบโตได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
  • การวัดความพึงพอใจของลูกค้า ในองค์กรขนาดเล็กสามารถทำได้ด้วยการจัดทำแบบสอบถาม หรือการนัดประชุมกับลูกค้าในช่วงส่งมอบงาน เพื่อหาทางพัฒนาธุรกิจต่อไป อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากความพึงพอใจของลูกค้า ควรสอบถามความพึงพอใจของทีมด้วย เพื่อนำข้อมูลทั้งสองส่วนมาวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ที่แท้จริงในการดำเนินงาน
  • การวัดผลงานของทีม ควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแนวคิดการทำงานแบบทีม ผ่านการตั้งเป้าหมายร่วมกัน มีระบบการทำงานที่ชัดเจน และมี Teamwork ที่พร้อมเป็นพลังให้แก่กัน ทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
  • การแจ้งผลการประเมิน ในองค์กรขนาดเล็กผู้บริหารควรนัดประชุมแบบตัวต่อตัวกับพนักงานทุกคน ในการแจ้งผลการประเมินและพูดคุยกับพนักงาน เพื่อสอบถามและรับฟังความเห็นของพนักงานแต่ละคนเกี่ยวกับผลการประเมินที่ได้รับ พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาตนเอง รวมถึงแนวทางการทำงานในอนาคตด้วย

วิธีการประเมินผลพนักงานเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ทราบถึงผลลัพธ์ของการทำงานและความเป็นอยู่ของพนักงาน ซึ่งทำได้หลากหลายวิธีตั้งแต่การวัดจาก OKRs ไปจนถึงการวัดจากความพึงพอใจของลูกค้า โดยในแต่ละองค์กรควรปรับใช้วิธีการประเมินผลให้เหมาะสม เพื่อนำไปสู่ผลประโยชน์สูงสุดที่องค์กรจะได้รับ

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN