Phone

Line

Wechat

Hide

พฤติกรรมขององค์กร

by | Mar 12, 2024 | Uncategorized

ส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยค่านิยม วัฒนธรรม และระบบการบริหารที่กำหนดโดยผู้บริหารหรือผู้นำ พฤติกรรมเหล่านี้สามารถมองเป็นกลไกสำคัญในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมทางองค์กรที่สร้างสรรค์และสร้างสุขภาพที่ดีสำหรับพนักงานและองค์กรเอง

พฤติกรรมที่สำคัญสำหรับองค์กรอาจรวมถึง:

  1. การสื่อสาร: การสื่อสารที่ชัดเจนและเปิดเผยสิ่งที่สำคัญสำหรับความสำเร็จขององค์กร รวมถึงการสนับสนุนการสื่อสารที่เปิดเผยและการสร้างพื้นที่สนับสนุนการติดต่อระหว่างบุคคลที่ต่างหน้าที่
  2. การทำงานร่วมกันและการสนับสนุน: การสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและความร่วมมือระหว่างแผนกหรือฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของทุกคนและขององค์กรในเชิงระยะยาว
  3. การเสริมสร้างทักษะและการพัฒนา: การส่งเสริมพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงาน และการสร้างโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และเติบโตในบรรยากาศที่สนับสนุนการพัฒนาตนเอง
  4. การนำการเปลี่ยนแปลง: การให้ผู้นำมีความเป็นกลางและแนวคิดนำการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำด้วยการชักชวนและสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ทำงานรับรู้และรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่
  5. การให้ความสำคัญกับความหลากหลาย: การสนับสนุนและการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความแตกต่างในความคิดและวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างพื้นที่ที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์สำหรับทุกคนในองค์กร
  6. ความโปร่งใสและความซื่อสัตย์: การดำเนินการที่ถูกต้องและความซื่อสัตย์ในทุกกระบวนการ การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและค่านิยมขององค์กร

การสร้างและรักษาพฤติกรรมที่ดีและสร้างสุขภาพทางองค์กรที่ยั่งยืนนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่มันมีผลกระทบที่สำคัญต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว

en_USEN