Phone

Line

Wechat

Hide

5 เทคนิคพัฒนาพนักงานให้ Perfect 

โดย | ก.ค. 21, 2022 | Uncategorized | 0 ความคิดเห็น

โปรแกรมบริหารงานบุคคล
  • พัฒนาความรู้ ความสามารถ ไปพร้อมกับการลงมือปฏิบัติงานจริง
  • พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผน
  • พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์
  • พัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร
  • พัฒนาจิตใจและอารมณ์

อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่า หากบริษัทใดมีพนักงานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นต้นทุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัท แต่ถ้าพนักงานที่มีอยู่ไม่ได้ Perfect ขนาดนั้น คุณควรพัฒนาพวกเค้าอย่างไร เรามาดูวิธีการพัฒนาพนักงานธรรมดาให้กลายเป็นพนักงานที่ Perfect พร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกันเลย

1. พัฒนาความรู้ ความสามารถ ไปพร้อมกับการลงมือปฏิบัติงานจริง

การพัฒนาความรู้ความสามารถที่พนักงานมีติดตัวอยู่แล้ว ด้วยการดึงศักยภาพนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากพนักงานบางคน มีความรู้ความสามารถแต่ไม่กล้านำมาใช้เพราะกลัวความผิดพลาด การเปิดโอกาสให้พนักงานได้ลองใช้ความสามารถที่มีวางแผนและลงมือปฏิบัติ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง จะช่วยให้พนักงานกล้าลงมือทำตามความรู้ที่ได้เรียนมา และรู้จักแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานจริง หากเกิดความผิดพลาดหัวหน้างานควรจะให้คำปรึกษาหรือช่วยแนะนำในการแก้ปัญหา จะยิ่งทำให้พนักงานพัฒนาความรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น

2. พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผน

ในการปฏิบัติงาน ย่อมต้องมีปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ทำให้งานไม่ราบรื่นเกิดความผิดพลาดเสียหาย ส่งผลให้พนักงานขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลในแต่ละขั้นตอนของการทำงานจะช่วยให้พนักงานเข้าใจงานที่ทำอยู่ได้ดียิ่งขึ้น โดยหัวหน้างานจะมีส่วนช่วยพัฒนากระบวนการในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี เช่น การเปิดโอกาสให้พนักงานได้วางแผนประชุม เตรียมงาน และประชุมสรุปงาน เพื่อมองเห็นความข้อดีข้อเสียในแต่ละขั้นตอนว่ามีส่วนใดที่ทำให้งานสะดุดหรือไม่ราบรื่น และสามารถแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง เพื่อช่วยให้พนักงานเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์งานได้ละเอียด เกิดปัญหาน้อย และมั่นใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น

3. พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์

วิธีการคิดเชิงสร้างสรรค์ถือเป็นตัวขับเคลื่อนให้พนักงานเกิดความคิดใหม่ ๆ ที่ช่วยขยายกรอบความคิดออกไปจากเดิม เพื่อให้มองเห็นรูปแบบวิธีการทำงานแบบใหม่ ๆ แนวทางการพัฒนางานแบบใหม่ ๆ มุมมองและการแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยให้กระบวนการทำงานพัฒนาไปอีกขั้น ดังนั้นในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงาน ทั้งการอบรมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใน หรือภายนอกองค์กร จึงเป็นเรื่องจำเป็น ที่จะช่วยให้องค์กรเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพขึ้น ผลงานที่มีการพัฒนาดียิ่งขึ้น และวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในองค์กร เช่น ทางลัดในขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นกว่าเดิม การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยในการผลิต การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิม เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดกำลังแรงงานในการผลิต เป็นต้น เหล่านี้เกิดจากการพัฒนากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

4. พัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร

ทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน เป็นรูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในสิ่งเดียวกันภายในองค์กร และมีความจำเป็นกับพนักงานทุกกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารหลัก คือ การแจ้งข่าวสาร เรื่องราวความเคลื่อนไหวภายในองค์กร แจ้งปัญหาการปฏิบัติงาน ขอคำแนะนำและความคิดเห็นเพื่อการพัฒนางาน เป็นต้น หากเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารบ่อย อาจทำให้งานเกิดความเสียหายได้ทั้งระบบ ซึ่งช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรมีหลายประเภท เช่น การประชุม อบรม สัมมนา วารสารภายในองค์กร รายงานการประชุม อีเมล์ และระบบ Intranet เฉพาะองค์กร ในการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการสื่อสาร การพูด ฟัง อ่าน เขียน ให้พนักงานเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสาร เพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงานภายในและนอกองค์กรให้ดียิ่งขึ้น อาจจะมีการจัดอบรมภายในองค์กร เพื่อให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

5. พัฒนาจิตใจและอารมณ์

ความเครียดที่เกิดจากการทำงาน เป็นตัวบั่นทอนศักยภาพในการทำงานให้ลดลง ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจและอารมณ์ของพนักงาน โดยการจัดสรรช่วงเวลาให้พนักงานได้มีเวลาผ่อนคลายระหว่างวัน ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น มีห้องสันทนาการในออฟฟิศ มีช่วงเวลาในการพักระหว่างวัน ออกกำลังกายหลังเลิกงาน นอกจากนี้ควรสังเกตพฤติกรรมพนักงาน หากมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ซึมเศร้า หรือแตกต่างไปจากเดิม ควรพูดคุยซักถามเพื่อช่วยเหลือ และหาทางออกต่อไป

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM