Phone

Line

Wechat

Hide

ลดหย่อนภาษีทำได้อย่างไรบ้าง

by | Mar 4, 2024 | Uncategorized

การลดหย่อนภาษีในประเทศไทยสามารถทำได้ผ่านหลายวิธีต่างๆ ดังนี้:

1. การลดหย่อนภาษีเงินเดือน: คุณสามารถลดหย่อนภาษีเงินเดือนได้โดยการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมในเครือข่ายการเงินชั้นนำ (RMF) และกองทุนบำนาญชีพ (LTF) โดยมีข้อจำกัดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

2. การลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวข้องกับบ้าน: การลงทุนในบ้านหรือที่อยู่อาศัยอาจมีสิทธิ์ลดหย่อนภาษี เช่น ดอกเบี้ยบ้านที่จ่ายได้, ภาษีที่จ่ายได้สำหรับการจ้างงานเสริม และเงินลงทุนในบ้านหลังแรกของคุณ

3. การลดหย่อนภาษีด้านการศึกษา: ค่าซื้อสินค้าเพื่อการศึกษา, ค่าซื้อสินค้าและบริการทางการศึกษา, ค่าซื้อสินค้าและบริการด้านสุขภาพ และค่าซื้อสินค้าและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีการลงทุนเพื่อการศึกษา

4. การลดหย่อนภาษีเงินบริจาค: การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กับองค์กรการกุศลที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ ตามที่กำหนดในกฎหมายภาษี

5. การลดหย่อนภาษีเกี่ยวกับธุรกิจ: การลงทุนในธุรกิจหรือกิจการที่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามกฎหมายภาษี

6. การลดหย่อนภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในการปรับปรุงอาคาร: ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือซื้ออุปกรณ์สำหรับอาคารพาณิชย์หรืออาคารอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางการมีการลดหย่อนภาษี

7. การลดหย่อนภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม: ค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรเข้าชมงานแสดงศิลปะ, สมัครสมาชิกกับสมาคมศิลปิน หรือการสนับสนุนศิลปิน

โดยทั่วไปแล้ว, คุณควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลดหย่อนภาษีที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์และการเงินของคุณในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อป้องกันการละเว้นหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่อาจเกิดขึ้นได้

en_USEN