Phone

Line

Wechat

Hide

4 ขั้นตอน สอนงานอย่างไรให้ดูเป็นหัวหน้ามืออาชีพ

by | Aug 24, 2022 | Uncategorized | 0 comments

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

การสอนงานเป็นกระบวนการในการทำงานให้สู่ความสำเร็จ โดยหัวหน้างานมีหน้าที่สอนงานให้พนักงานเกิดความเข้าใจ มีความชำนาญ เกิดความรู้ ความสามารถที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ในองค์กร การสอนงานที่ดีจะส่งผลให้พนักงานทำงานมีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีร่วมกันอีกด้วย แล้ว 4 ขั้นตอน สอนงานอย่างไรให้ดูเป็นหัวหน้ามืออาชีพ มีอะไรบ้างมาดูกันเลย

1. วางแผนการสอนงาน

การสอนงานให้มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการวางแผนการสอนที่ดี โดยหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา ต้องกำหนดวัตถุประสงค์และหัวข้อที่จะสอนให้ชัดเจน พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการสอน เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

2. การกำหนดเป้าหมาย

การกำหนดเป้าหมายเป็นการกำหนดขอบเขตในการสอนงาน จะแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้และความสามารถที่พนักงานควรได้รับจากการสอนงาน โดยขอบเขตการสอนงานจะขึ้นอยู่กับหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล ซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน

3. จัดการสอนงานให้เป็นไปตามแผน

การสอนงานให้ตรงตามแผนที่ตั้งไว้นั้นผู้สอนต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่สอนเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามหัวข้อและแผนงานที่ตั้งไว้และต้องสามารถวัดผลได้ เช่น การสร้างกราฟ หรือ ตารางขึ้น เพื่อช่วยวัดผลของการปฏิบัติงานให้ยังคงประสิทธิภาพและไม่ผิดเพี้ยนไปจากแผนที่ตั้งไว้

4. ประเมินผลและการสอน

การติดตามประเมินผลเป็นขั้นตอนที่หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลลัพธ์จากการสอนงานว่าประสบผลสำเร็จหรือไม่ ซึ่งระยะเวลาของการติดตามประเมินผลจะวัดได้ภายใน 1 – 2 เดือน หลังจากการปฏิบัติงานจริง หากพนักงานเกิดปัญหาหรืออุปสรรค หัวหน้าสามารถชี้แนะแนวทางความถูกต้องให้กับพนักงานได้

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN