Phone

Line

Wechat

Hide

หลักสูตรอบรมที่เหมาะกับ HR มือใหม่

by | Mar 4, 2024 | Uncategorized

ข้อแนะนำหลักสำหรับ HR มือใหม่:

1. พื้นฐานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Fundamentals): หลักสูตรนี้จะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการจัดการการสรรหาบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลและการจัดการปัญหาทางบุคคลในองค์กร

2. การสร้างทีมและการเสริมสร้างสมรรถนะ (Team Building and Capacity Building): หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนาทักษะในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความขัดแย้ง และการสร้างสมรรถนะทางบุคลากร

3. การเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Development): หลักสูตรเกี่ยวกับการวางแผนและดำเนินการโครงการการเรียนรู้และพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับพนักงานในองค์กร เช่น การพัฒนาทักษะทางการบริหารและความสามารถทางอารมณ์

4. การจัดการประสิทธิภาพและการประเมินผล (Performance Management and Appraisal): หลักสูตรนี้เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการประสิทธิภาพในองค์กร การตั้งเป้าหมาย การให้ข้อคิดเห็น และการประเมินผล

5. ความรับผิดชอบสังคมและความยั่งยืน (Social Responsibility and Sustainability): หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างและดำเนินการนโยบายที่เชื่อมโยงกับความรับผิดชอบสังคมและความยั่งยืนในองค์กร

6. การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management): หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร การสร้างความเข้าใจและการสนับสนุนจากบุคลากรในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง

7. การเป็นผู้นำ (Leadership Development): หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำที่มีความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการสร้างความเชื่อมั่นในบุคลากร

การเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณ คุณอาจต้องการพิจารณาติดต่อผู้ให้บริการการฝึกอบรมเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณได้ด้วยค่ะ!

en_USEN