Phone

Line

Wechat

Hide

ประเมินผลการทำงานพนักงานสำคัญไฉนสำหรับองค์กร

by | Oct 27, 2022 | Uncategorized

ในโลกของมนุษย์เงินเดือน การถูกประเมินผลงานประจำปี (Performance Evaluation) เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และยังมีผลต่อการปรับเงินเดือนประจำปี การเลื่อนขั้น รวมทั้งโบนัสที่จะได้ ตามผลงานในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ทั้งพนักงาน และหัวหน้างานใช้เป็นเครื่องมือในการพูดคุยกัน เพื่อการพัฒนาการทำงานในปีต่อๆ ไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าหมาย การทำงานทั้งในส่วนบุคคลและของทีมอีกด้วย

ถึงแม้ว่าการประเมินการทำงาน จะไม่ได้มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะโดยตรง แต่สิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางาน ในแต่ละบุคคลได้ดีอีกด้วย นอกจากจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์กร ควรจะต้องปรับปรุงเรื่องใด พนักงานควรจะพัฒนาตัวอย่างไร หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล ควรจะช่วยเสริมทักษะด้านไหน ของพนักงานแต่ละคนแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างของการประเมินผลการปฏิบัติติงาน ก็คือการเป็นดรรชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำงาน ซึ่งมีผลต่อการเลื่อนตำแหน่ง, ขึ้นเงินเดือน, พิจารณาโบนัส, หรือแม้แต่เลิกจ้างพนักงานแต่ละคน และนี่คือสิ่งที่ HR จำเป็นที่จะต้องใส่ใจเป็นลำดับต้นๆ เลยทีเดียว

จุดประสงค์ของการประเมินผลการทำงาน

1.เพื่อวัดผลศักยภาพ การทำงานของพนักงาน : การประเมินผลนี้จะอิงจาก คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งเป็นหลัก เพื่อทราบว่าพนักงานปฏิบัติติงานได้หรือไม่ ดีกว่าหรือต่ำกว่ามาตรฐานที่วางไว้ ทำได้เกิด หรือขาดจากลักษณะงานมาตรฐาน และอาจทำให้เห็นจุดเด่นของพนักงาน แต่ละคนได้มากขึ้น รวมถึงจุดด้อยด้วยเช่นกัน

2.เพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้าย : หากพบว่าพนักงานมีศักยภาพสูง ฝ่าย HR อาจเลื่อนตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับความสามารถ หรือท้าทายด้วยการให้ทำงานในตำแหน่งใหม่ๆ กระทั่งอาจจะโยกย้ายไปทำในแผนกอื่น ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เช่นกัน

3.เพื่อปรับฐานเงินเดือนหรือพิจาณาโบนัส : ปฎิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเงินเดือน เป็นเรื่องที่สำคัญต่อพนักงานทุกคน และความก้าวหน้าในอาชีพอย่างหนึ่ง ก็คือการได้รับพิจารณาขึ้นเงินเดือนนั่นเอง ผลประเมินการทำงานจะนำมา ใช้เป็นหลักเกณฑ์ ในการขึ้นเงินได้อย่างสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นตัวชี้วัดสำคัญ ในการพิจารณาโบนัสประจำปีอีกด้วย ซึ่งมันสามารถช่วยกระตุ้น ให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิผลของงานได้เช่นกัน

4.เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน : การประเมินผลการทำงานจะทำให้ ทุกคนในบริษัทรู้ถึงศักยภาพของตัวเอง และรู้ถึงประสิทธิภาพของบริษัทด้วย หากไม่มีการประเมิลผลการทำงานเราอาจ ไม่รู้ว่าความสามารถของ แต่ละคนนั้นเป็นอย่างไร แต่เมื่อเห็นผลแล้วก็จะ ยิ่งช่วยกระตุ้นการพัฒาศักยภาพ ให้สูงยิ่งขึ้นต่อไปได้ด้วย

5.เพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง พัฒนาจุดเด่น : ประโยชน์หนึ่งของการประเมินผลการทำงาน ก็คือการที่ทำให้เราได้เห็นจุดด้อยในส่วนต่างๆ ตั้งแต่เรื่องของประสิทธิภาพการทำงาน ไปจนถึงเรื่องของความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในองค์กร ซึ่งเราสามารถนำปัญหาเหล่านี้มา แก้ไขจุดบกพร่องให้ดีขึ้นได้ หรือหากพบจุดเด่นก็อาจ ช่วยส่งเสริมศักยภาพให้ดีขึ้นไปอีก อย่างเช่น การจัดอบรมพิเศษ, คอร์สเสริมทักษะ, หรือแม้แต่การส่งไปศึกษาต่อ เป็นต้น

ประโยชน์ของการ ประเมินผลการทำงาน ของพนักงาน

1.ทำให้มอบหมายงานให้ตรงกับ ความสามารถของพนักงานได้ การประเมินผลงานที่มีความถูกต้อง จะนำไปสู่การจัดการที่ดีได้ เมื่อเราเห็นศักยภาพ หรือแม้กระทั่งจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละคนแล้ว จะทำให้สามารถมอบหมายงานให้ตรงกับ ความสามารถรวมถึงศักยภาพของแต่ละคนได้ ซึ่งนั่นเป็นประโยชน์ ต่อการเติบโตของบริษัทด้วย

2.สร้างแรงจูงใจในการทำงาน การประเมินผลพนักงานที่สมเหตุสมผล ถูกต้อง เที่ยงตรง และยุติธรรม จะทำให้พนักงานเข้าใจศักยภาพของตัวเอง เข้าใจสถานะของธุรกิจ เกิดการพัฒนาในการทำงาน วางแผนการทำงานไปให้ถูกทิศทางได้มากขึ้น หรือปรับเปลี่ยนการทำงานให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น อีกด้านหนึ่งผลประเมินที่ดี ย่อมส่งผลต่อการปรับเงินเดือนหรือโบนัส นั่นเป็นอีกแรงจูงใจสำคัญที่จะทำให้พนักงาน พัฒนาศักยภาพของตัวเอง และมุ่งทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ท้ายที่สุดแล้วทุกคนทุกฝ่ายต่างก็สำเร็จร่วมกัน

3.สร้างความภูมิใจ และได้รับการยอมรับ ผลประเมินที่ดีจะทำให้พนักงาน เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน ช่วยเพิ่มความมั่นใจ และมุ่งมั่นในการทำงานได้อีกด้วย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การมีผลงานที่ดี ยังทำให้เป็นที่ยอมรับจากผู้อื่น ได้รับความไว้วางใจในการทำงาน และอาจทำให้ประสบความสำเร็จได้ยิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งทำให้พนักงานตั้งเป้าหมายความสำเร็จที่สูงกว่าเก่า เป็นแรงจูงใจในการทำงานที่ดี

4.ปรับโครงสร้าง ค่านิยม แนวทางขององค์กร การประเมินผลการทำให้นอกจาก จะสามารถทำให้รู้ได้ว่าการทำงานที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จหรือไม่ ทำให้องค์กรเดินไปตามแนวทาง ที่ถูกทิศหรือเปล่า ธุรกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือยัง หรือแม้แต่เป้าหมายที่วางไว้ทุกอย่างนั้น แท้จริงแล้วถูกต้องแล้วหรือยัง นอกจากจะนำมาปรับปรุงพัฒนาแล้ว บางครั้งผลการประเมินอาจจะ ทำให้เราพบว่าเดินทางมาผิด ต้องสร้างเป้าหมายใหม่ กำหนดแนวทางใหม่ หรือแม้แต่การต้องปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เช่นกัน

ประเมินผลทำงานนั้นถือ เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากจะใช้ประเมินความสามารถตลอดจน ศักยภาพของพนักงานแล้ว การประเมินการทำงาน นี้ยังถือเป็นแรงจูงใจสำคัญ ของการทำงานเลยทีเดียว รวมถึงมีผลต่อการประเมินการตอบแทนจากบริษัท ตั้งแต่เงินเดือน ไปจนถึงโบนัส ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นแรงกระตุ้นชั้นดี ที่จะทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งสำคัญที่สุดต้องประเมินผลอย่างตรงไปตรงมา เที่ยงตรง ถูกต้อง ชัดเจน และไม่อคติ เพื่อเกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายด้วย

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN