Phone

Line

Wechat

Hide

5 สิ่งจูงใจที่คนทำงานรุ่นใหม่ไม่คิดย้ายงาน

by | Oct 31, 2022 | Uncategorized

เมื่อโลกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล หลายองค์กรจึงเน้นลงทุนกับการพัฒนาคน เพราะคาดหวังว่าเมื่อพัฒนาคนได้แล้ว คนเหล่านั้นก็จะไปพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นไปด้วย ซึ่งคนที่เหมาะจะมาเป็นกำลังหลักในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คงหนีไม่พ้นคนรุ่นใหม่อย่าง GEN Y และ GEN Z ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี และปฎิเสธไม่ได้ว่าคนรุ่นใหม่มีทัศนคติและค่านิยมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด คนรุ่นใหม่มักมองหาความก้าวหน้า ความท้าทาย และค่าตอบแทนเป็นหลัก ต่างจากคนรุ่นก่อนที่เลือกความมั่นคงในหน้าที่การงาน นอกจากงานประจำแล้ว คนรุ่นใหม่ยังพร้อมจะหารายได้เสริมจากช่องทางอื่นๆ ด้วย บางคนอาจหันไปทำฟรีแลนซ์เต็มตัว เพื่อให้อิสระในการใช้ชีวิตกับตัวเอง นี่จึงทำให้องค์กรต้องปรับวิธีบริหารงาน เพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่อยู่กับองค์กรนานขึ้น

5 สิ่งจูงใจที่คนทำงานรุ่นใหม่ไม่คิดย้ายงาน

  1. สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของพนักงาน หากองค์กรมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ยิ่งจะช่วยทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน สามารถทำผลงานให้ออกมาดียิ่งขึ้น ที่สำคัญนอกจากจะช่วยรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรแล้ว ยังเป็นปัจจัยดึงดูดความสนใจของบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กรอีกด้วย
  2. เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจน คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นและต้องการความสำเร็จในการทำงานที่รวดเร็ว ดังนั้นหากองค์กรสามารถสื่อสารให้เห็นถึงความก้าวหน้าหรือช่องทางการเติบโตในสายงานได้อย่างชัดเจน ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ให้อยากทำงานกับองค์กรต่อไป
  3. งบประมาณในการอบรมพัฒนาความรู้ของพนักงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีกับองค์กร และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตไปพร้อมกับองค์กรในระยะยาว
  4. ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่ช่วยให้การดำเนินงานในองค์กรราบรื่น การพูดคุยและประสานงานในแต่ละหน่วยงานล้วนมีผลมาจากความสัมพันธ์ทั้งสิ้น ดังนั้นหากองค์กรรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรก็จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน ทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  5. เปิดโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพและความคิดเห็นอย่างเต็มที่ การที่พนักงานได้แสดงศักยภาพและความคิดเห็นจะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองกรค์ อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรได้เห็นมุมมองหรือไอเดียใหม่ๆ ที่อาจต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN