Phone

Line

Wechat

Hide

7 ทักษะที่ HR ยุคใหม่ต้องมีติดตัว

by | Nov 2, 2022 | Uncategorized

ด้วยการแข่งขันที่ทุกวันนี้ และด้วยสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว HR ยุคใหม่ การทำงานทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ก็จำเป็นต้องมีองค์ความรู้อื่นๆ เข้ามาประกอบการทำงานมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในอดีตนั้น คนที่ทำงานฝ่ายบุคคล ก็มักจะมีความรู้แค่เพียงเรื่องของวิธีการในการบริหารงานบุคคล อาทิ การสรรหาคัดเลือก วิธีการเทคนิคในการสัมภาษณ์พนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน รู้วิธีการทำ Payroll ซึ่งความรู้เหล่านี้ก็มักจะเป็นไปในลักษณะที่เน้นงานทางด้าน Admin เป็นหลัก

แต่ในปัจจุบันคนที่ทำงานทางด้าน HR ยุคใหม่ จะต้องมีความรู้และทักษะอื่นๆ ประกอบมากขึ้น โดยเฉพาะความรู้ทางด้านธุรกิจ ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการบริหารงานบุคคลในองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชนก็ตามแล้วความรู้และทักษะอะไรบ้างที่ HR ยุคนี้ควรจะต้องมี เพื่อทำให้เราเป็น HR ที่เป็นที่ต้องการตัวขององค์กรต่างๆ

7 ทักษะที่ HR ยุคใหม่ต้องมีติดตัว

1.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ คนที่ทำงาน HR ในยุคนี้นั้น จำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องของธุรกิจมากขึ้นกว่าในอดีตมาก ต้องรู้ว่ากำไรขององค์กรมาจากไหน การทำธุรกิจให้สำเร็จนั้น จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยอะไรบ้าง และต้องรู้ว่า งานต่างๆ ภายในองค์กรนั้นมันเชื่อมโยงกันอย่างไร อาทิ งานการตลาดทำอะไร การผลิต การขาย การจัดซื้อ ฯลฯ แต่ละงานมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จขององค์กร และต้องรู้ว่าในฐานะที่เราเป็น HR เรา9ต้องเข้าไปมีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างไรบ้าง

2.ความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ในยุคแห่งการแข่งขันสูงๆ แบบนี้ ธุรกิจก็ต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์เพื่อที่จะมุ่งไปสู่ความเป็นที่หนึ่ง หรือบางองค์กรก็หวังแค่เพียงให้ธุรกิจที่ทำนั้นอยู่รอดต่อไปได้ HR ที่ดี จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้มากขึ้น นอกจากกลยุทธ์ในทางธุรกิจแล้ว ก็ต้องรู้เรื่องของกลยุทธ์ในงาน HR ด้วย เพื่อที่จะได้วางแผนในเรื่องของกำลังคนภายในองค์กรได้อย่างสอดคล้องกับแผนหลักขององค์กร

3.ความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน ฝ่ายบุคคลยุคใหม่จะต้องอ่านงบการเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นงบดุล งบกำไรขาดทุน เงินกระแสเงินสด บางท่านอาจจะมองว่าไม่เห็นจะเกี่ยวกับงานบุคคลตรงไหน แต่สำหรับการทำธุรกิจในยุคนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง อย่างน้อยก็เรื่องของตัวเลขค่าจ้างเงินเดือนพนักงาน สวัสดิการพนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานก็เป็นส่วนหนึ่งในตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ปรากฎในงบการเงินทุกปี ดังนั้น HR จึงควรจะทราบ และรู้ที่มาที่ไปของตัวเลขเหล่านี้ เพราะจะต้องพิจารณาตัวเลขเหล่านี้ และคิดต่อว่า จะทำอย่างไรที่จะทำให้ตัวเลขที่จ่ายไปนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆ

4.ความรู้ทางสถิติพื้นฐาน ก็คือ รู้ว่าค่าเฉลี่ยคืออะไร ค่าลำดับต่อร้อยคืออะไร ค่า Mean Median Mode คืออะไร ยุคนี้เวลาที่จะพิจารณาข้อมูล หรือตัดสินใจอะไร ก็มักจะต้องอาศัยค่าสถิติตัวเลขในแง่มุมต่างๆ ทางด้าน HR ก็เช่นกัน เราก็จะมี HR Analytic หรือ HR Big Data ซึ่งคนที่ทำงานด้าน HR ก็จำเป็นที่จะต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้ออก วิเคราะห์ได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะแสดงให้เราเห็นเป็นค่าสถิติ เป็นกราฟ เป็นตัวเลขสัดส่วน ฯลฯ ถ้าเราเข้าใจตัวเลขเหล่านี้ดี จะทำให้เราสามารถที่จะวางแผนและตัดสินใจในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นเช่นกัน

5.ความรู้ และทักษะทางด้าน IT ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบนี้ คนที่ทำงานด้าน HR ก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ และทักษะทางด้าน IT ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชั่นต่างๆ รวมถึงต้องเข้าใจสถานการณ์ทางด้าน IT ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง และเขากำลังพูดอะไรกัน มันคืออะไร เพื่อที่จะได้เข้าใจแง่มุมของ IT ที่จะมามีผลต่อการบริหารงาน HR ขององค์กร และจะได้สามารถนำเอา IT มาประยุกต์ใช้เพื่อทำให้ระบบ HR ขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ไม่ควรเป็นแบบที่ว่า IT ไม่สน คอมพิวเตอร์ก็ไม่เข้าใจ และไม่อยากเข้าใจ เพราะยุคนี้เรื่องของ IT กลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจไปแล้ว

6.ทักษะการให้คำปรึกษา HR ในยุคนี้จำเป็นที่จะต้องเป็นที่ปรึกษาภายในองค์กรด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เรารับผิดชอบอยู่ ปกติในองค์กรที่ HR มีความสำคัญ ผู้บริหาร และพนักงานต่างก็จะมีเรื่องมาปรึกษา HR อยู่เป็นประจำ ดังนั้น HR ที่ดีจะต้องมีทักษะในการให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดีด้วย และในการให้คำปรึกษานั้น ทักษะย่อยๆ ที่สำคัญก็คือ ทักษะในการฟังอย่างเข้าใจ ฟังแล้วต้องจับประเด็นให้ได้ ถ้าเราฟังแล้วไม่สามารถจับประเด็นได้ หรือฟังแล้วไม่เข้าใจคนที่มาคุยกับเรา การให้คำปรึกษาของเรา ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อคนที่มาคุยกับเราเลย

7.ทักษะในการคิดอย่างมีตรรกะ เรื่องของการคิดก็สำคัญ เหมือนกับว่ายุคหนึ่งในอดีต HR ไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมาก เพราะทำงานไปตามขั้นตอนมาตรฐาน ก็เลยทำให้คนที่ทำงาน HR ไม่ค่อยได้คิดอะไรมากนัก แต่ในปัจจุบันนี้ HR ที่ดีจะต้องคิดมากขึ้น และการคิดก็ต้องมีตรรกะที่ถูกต้องด้วย ไม่ใช่คิดอะไรออกมาโดยไม่สมเหตุสมผล เช่น HR จะต้องคิดหาวิธีการใหม่ๆ ที่จะได้มาซึ่งคนเก่ง คนดีที่เหมาะสม เราจะมีวิธีการใหม่ๆ อย่างไรบ้าง ไม่ใช่แค่ไปลอกคนอื่นมา แล้วทำตามแบบที่เขาทำ แบบนี้เราก็จะช้ากว่าคนอื่น ดังนั้นทักษะการคิด และเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ นั้น จึงถือว่าเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ทำให้ HR สามารถทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จได้

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN