Phone

Line

Wechat

Hide

HR นั้น สำคัญไฉน

by | Mar 17, 2022 | Uncategorized | 0 comments

โปรแกรมบริหารงานบุคคล
HR

สวัสดีครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าฝ่ายบุคคล หรือ HR นั้นทำอะไร คอยนั่งเช็คเวลาเข้าออกพนักงาน ทำเรื่องลา ส่งเวลาเข้าออกงานไปทำเงินเดือน ก็เท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว HR นั้นไม่ใช่แค่พนักงานคนหนึ่ง หรือหน่วยงาน หน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการบริหารองค์กร เพราะ HR จะเป็นคนที่ทำหน้าที่แทนพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องสิทธิ และผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงองค์กรและพนักงานให้ใกล้ชิดกัน

ดังนั้น จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทุกองค์กรต้องมี HR  เพราะ HR เปรียบเสมือน ผู้ประสานงานขององค์กร เพราะนอกจากคอยช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายขององค์กรแก่พนักงานแล้ว ยังมีหน้าที่ดูแลเรื่องเหล่านี้ด้วยครับ

 • พัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพที่ดีในการทำงานให้กับองค์กร  
 • วางแผนในด้านการรับสมัครพนักงานที่มีประสิทธิภาพเข้ามาทำงานภายในองค์กร
 • วัดและประเมินผลในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของพนักงานในองค์กร
 • ส่งเสริมเรื่องแรงงานสัมพันธ์ เรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในองค์กร

งานของ HR

ในปัจจุบัน มีความสำคัญต่อองค์กรมากขึ้นกว่าในอดีต เพราะปัจจุบันทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร HR จึงเปรียบเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่ คัดคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตือน อย่างที่คนภายนอกเข้าใจอีกต่อไป แต่งาน HR ที่แท้จริงประกอบด้วย

 1. งานวางแผนกำลังคน / กลยุทธ์ / การบริหารบุคคล ( HR planning )โดยการคาดการณ์ความต้องการและวางแผนใช้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไว้ล่วงหน้า ว่าต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร ระดับใด จำนวนเท่าใด เมื่อใด ด้วยวิธีการใด ต้องพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถอย่างไร จะควบคุมจำนวนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์การได้อย่างไร  ตลอดจนการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อจะใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. งานสรรหา และคัดสรรบุคลากร ( Recruitment, Selection & Introduction ) คือการวิเคราะห์ว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทดสอบด้วยเครื่องมือวิธีการต่าง ๆ ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เช็คประวัติย้อนหลัง กลั่นกรองผู้สมัครที่เข้าตาคัดเลือก แจ้งผลการสัมภาษณ์ ยื่นข้อเสนอจ้างงาน รับเข้าทำงาน ปฐมนิเทศพนักงาน และติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน
 3. งานเอกสาร / ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร (Personnel Administration) เช่น HRIS / Payroll เป็นลักษณะการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูลประเมินการปฏิบัติงาน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการขาดงาน ข้อมูลการทดสอบการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน ข้อมูลร้องทุกข์ ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหางาน และข้อมูลสำรวจทัศนคติในการทำงาน รวมถึง ระบบบริการงานบุคคล การติดตามวัดประเมินผลในระบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
 4. งานพัฒนาบุคลากร (Training & Development) คือการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีขึ้น สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ยากขึ้นและมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นได้ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ  เช่น  ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน การให้คำปรึกษา และสอนงาน การมอบหมายหน้าที่ให้ทำเป็นครั้งคราว เป็นต้น
 5. งานประเมินผลงาน / ให้รางวัล (Performance & Reward Management) ออกแบบ พัฒนาและวางแผนด้าน Performance Management ที่สอดคล้องกับลักษณะและทิศทางขององค์กร และสามารถนำแผนงานไปปฏิบัติใช้จริงทั้งองค์กร ตลอดจนติดตามและประเมินผลความคืบหน้าของงานเพื่อจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสะท้อนภาพการบริหาร ด้าน Performance Management ขององค์กร รวมถึงการวางแผนการให้รางวัลพนักงาน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
 6. งานบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น (Talent Management) เป็นการสรรหาและคัดเลือกหรือคนเก่งขององค์กร เพื่อพัฒนา บริหาร จูงใจ และรักษาคนเก่งไว้ในองค์กร ลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ และนำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน เพราะการมีคนเก่งในองค์กรปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และบุคคลเหล่นี้จะถูกคาดหวังให้เป็นผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในอนาคต
 7. งานวางแผนสืบทอด / ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Succession & Career Planning) คือการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ซึ่งเป็นผังของผู้บริหารระดับรองลงไปที่พร้อมจะรับตำแหน่งหลักแทนเจ้าของตำแหน่งเดิม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร และวางแผนเกี่ยวกับสายอาชีพของพนักงานตามความสนใจของพนักงาน ตามขีดความสามารถของพนักงาน ศึกษาและสำรวจตำแหน่งงานต่าง ๆ ตลอดจนโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในองค์กร กำหนดจุดมุ่งหมายที่พนักงานและองค์กรปรารถนาทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ฝึกอบรมแนะแนวทางการพัฒนาสำหรับพนักงานนั้น ๆ
 8. งานแรงงานสัมพันธ์ / ความปลอดภัย (Labor Relations) เป็นการดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน จัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท สอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน เจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน รับและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอื่น ๆ รวมทั้ง ดูแลงานด้านการส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัท ส่งเสริมกีฬาภายในบริษัท จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ จัดทำวารสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ภายในบริษัท การจัดกิจกรรมร่วมกันภายนอกบริษัท เป็นต้น

               จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าตำแหน่ง HR เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งสำคัญอย่างมากตำแหน่งหนึ่งเลยทีเดียว พรุ่งนี้ยิ้มสวย ๆ ให้ HR ด้วยนะครับ

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN