Phone

Line

Wechat

Hide

Interpersonal Skills ทักษะระหว่างบุคคล “สำคัญอย่างไรในที่ทำงาน”

by | Nov 11, 2022 | Uncategorized

ทักษะระหว่างบุคคล คือ ทักษะที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันในการติดต่อสื่อสารหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม ทักษะระหว่างบุคคลประกอบด้วยทักษะหลายอย่าง แต่โดยหลักๆมักเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟัง การพูด และความสามารถในการควบคุมอารมณ์  ทักษะระหว่างบุคคลเป็นทักษะพื้นฐานสำหรับมนุษย์ทุกคน กล่าวได้ว่าคนที่มีทักษะระหว่างบุคคลที่ดีจะมีแนวโน้มที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี สามารถสื่อสารได้ดีกับคนอื่นๆ เช่น คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานหรือลูกค้า เป็นทักษะที่ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในครอบครัวและที่ทำงาน

คุณจะมีวิธีพัฒนา Interpersonal Skills ได้อย่างไร

1. การเป็นผู้ฟังที่ดี เมื่อต้องรับฟังใครสักคน จงตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาพูด  ฟังอย่างกระตือรือร้น  สบตาผู้พูด ไม่พูดขัดจังหวะหรือพูดแทรกในขณที่อีกฝ่ายยังพูดไม่จบ ไม่รีบด่วนสรุปด้วยความคิดของตนเองก่อนที่จะตั้งใจฟังจนจบ  ซึ่งอาจจะตีความเจตนาของผู้พูดผิดไปได้  การตั้งคำถาม การสะท้อนความรู้สึกร่วม จะทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าเราใส่ใจที่จะรับฟัง และมีความเข้าใจในสิ่งที่เขาพูด

2. ให้ความสำคัญกับภาษากาย สีหน้า ท่าทาง เมื่อกำลังพูดคุยกับผู้อื่น สำหรับการสื่อสารแล้ว มีงานวิจัยหลายชิ้นกล่าวว่า ภาษากายนั้นมีอิทธิพลมากกว่าภาษาพูดมากๆ  การแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง ทางภาษามือ และทางสายตานั้น เป็นการสื่อสารอีกนัยหนึ่งที่ทำให้อีกฝ่ายรับรู้ได้ว่าเรารู้สึกอย่างไรต่อการพูดคุยกับเขา การใช้ภาษากายอย่างเหมาะสมจะช่วยให้อีกฝ่ายเข้าใจความต้องการของเราได้ง่ายขึ้น  และช่วยสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกัน

3. ตระหนักรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้น รู้จักบริหารจัดการอารมณ์ของตนเอง มีสติ สามารถตระหนักรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกขณะจิต รู้จักสังเกตอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้น รู้เท่าทันความคิด และบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองได้

4. สื่อสารชัดเจน ตรงประเด็น การสื่อสารต้องชัดเจน ตรงประเด็น การพูดสั้น ๆ แต่ได้ใจความ อาจดีกว่าพูดยาว ๆ แต่จับใจความไม่ได้ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหา  ไม่ทราบว่าผู้พูดต้องการสื่ออะไร
5. มีทัศนคติเปิดกว้างต่อความคิดเห็นของผู้พูด รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เนื่องจากความคิดเห็นของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงควรมีทัศนคติเปิดกว้างต่อความคิดเห็นของผู้พูด ไม่ตัดสินผู้พูดล่วงหน้า  มีทัศนคติเชิงบวกไม่ตีความด้านลบ ควรฟังอย่างเป็นกลางและเปิดใจรับฟังความเห็นที่ต่างจากตัวเอง

ทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) เป็นทักษะ Soft Skills พื้นฐานที่มีความสำคัญในการทำงานและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่ต้องใช้ตลอดชีวิต ยิ่งคุณมีทักษะเหล่านี้เท่าไหร่ ผู้ฟังก็จะรู้สึกถึงคุณค่าและให้การยอมรับในตัวคุณมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญกับทักษะระหว่างบุคคล ซึ่งจะช่วยให้องค์กรของคุณสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี ก่อให้เกิดความเข้าใจ ร่วมมือร่วมใจในการทำงาน และนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN