Phone

Line

Wechat

Hide

21 วิธี สร้างองค์กรให้มีความคิดสร้างสรรค์

by | May 12, 2023 | Uncategorized

สร้างองค์กร

21 วิธี สร้างองค์กรให้มีความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อองค์กรและบุคคลในหลายด้านด้วยกัน ช่วยสร้าง องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพดีขึ้น และลดต้นทุนการผลิต ทำให้องค์กรมีแนวโน้มที่จะเติบโตและเป็นผู้นำในตลาดได้. สร้างการแข่งขันที่เข้มแข็ง ความคิดสร้างสรรค์ช่วยสร้างการแข่งขันที่เข้มแข็งในตลาด โดยทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสมดีและแหมาะสม สร้างพัฒนาการเศรษฐกิจ สร้างธุรกิจใหม่ๆ

และ นี้คือ 21 วิธีสร้างองค์กรให้มีความคิดสร้างสรรค์

 1. สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการคิดสร้างสรรค์:
  จัดให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ และเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เช่น ห้องประชุม โต๊ะทำงานที่เปลี่ยนได้ ฯลฯ
 2. สร้างวินัยในการทำงาน:
  ตั้งกฎเพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เช่น อนุญาตให้พนักงานใช้เวลาบางส่วนของวันเพื่อศึกษาเรื่องใหม่ หรือให้พนักงานมีการนำเสนอแนวคิดใหม่ในทุกๆ ประชุม
 3. สร้างวงการอย่างมีความสุข:
  ปลุกเร้าใจและความกระตือรือร้นของพนักงานโดยการสร้างโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร และเชิญชวนพนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 4. สร้างโครงสร้างที่เปิดเผย:
  สร้างโครงสร้างที่เปิดเผยให้สมาชิกในองค์กรมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรและตัดสินใจ.
 5. สร้างโอกาสให้พนักงานเรียนรู้:
  สร้างโอกาสให้พนักงานเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจและวิธีการทำงาน โดยให้การฝึกอบรม หรือให้กิจกรรมการเรียนรู้
 6. สร้างการตอบรับที่ดี:
  สร้างการตอบรับที่ดีให้กับพนักงานที่มีแนวคิดใหม่ และช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นในการแสดงความคิดเห็น.
 7. สร้างการทำงานเป็นทีม:
  สร้างการทำงานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างโอกาสให้กับพนักงานมีโอกาสเรียนรู้จากผู้อื่น.
 8. สร้างพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของความคิด:
  สร้างพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของความคิด เช่น ห้องนั่งเล่น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวคิด.
 9. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย:
  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายโดยการเชื่อมโยงกับคนอื่นๆในวงการ เช่น ผู้เชี่ยวชาญ นักธุรกิจ หรือนักลงทุน.
 10. ส่งเสริมการแข่งขัน:
  ส่งเสริมการแข่งขันในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์โดยการสร้างโอกาสให้พนักงานมีโอกาสแข่งขันในการแก้ไขปัญหา.
 11. สร้างโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม:
  สร้างโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเลือกแนวทางการดำเนินงาน และตัดสินใจ.
 12. สร้างบรรยากาศที่เปิดกว้าง:
  สร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น และแบ่งปันแนวคิดได้อย่างเต็มที่.
 13. ส่งเสริมการเรียนรู้:
  ส่งเสริมการเรียนรู้โดยสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาทักษะของพนักงาน.
 14. สร้างการเชื่อมโยง:
  สร้างการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดที่มีอยู่แล้ว และสร้างความเชื่อมั่นในการแบ่งปันแนวคิด.
 15. สร้างโอกาสให้กับการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ:
  สร้างโอกาสให้กับการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์.
 16. ส่งเสริมการสร้างสรรค์ในทุกๆ ด้าน:
  ส่งเสริมการสร้างสรรค์ในทุกๆ ด้านของธุรกิจ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือการพัฒนาการตลาด.
 17. สร้างการเชื่อมโยงระหว่างการทำงาน:
  สร้างการเชื่อมโยงระหว่างการทำงานของพนักงานในแต่ละฝ่าย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความคิด.
 18. สร้างการพัฒนาเชิงอนุรักษ์:
  สร้างการพัฒนาเชิงอนุรักษ์โดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าสูงสุด.
 19. ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน:
  ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันโดยให้พนักงานสามารถเรียนรู้จากกันและกัน โดยใช้ช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมออนไลน์, การส่งข้อความและการแลกเปลี่ยนความคิดผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ.
 20. สร้าง องค์กรที่เปิดกว้างต่อโลกภายนอก:
  องค์กรที่เปิดกว้างต่อโลกภายนอก โดยสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และการนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ.
 21. สร้างการเรียนรู้จากความผิดพลาด:
  สร้างการเรียนรู้จากความผิดพลาด โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผล เพื่อปรับปรุงกระบวนการและส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์.

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN