Phone

Line

Wechat

Hide

10 วิธีเพิ่มความสามารถ ให้ตนเองทำงานได้ดียิ่งขึ้น

by | Mar 24, 2023 | Uncategorized

เพิ่มความสามารถ

10 วิธีเพิ่มความสามารถ ให้ตนเองทำงานได้ดียิ่งขึ้น

อุปสรรคในการทำงานมีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่เกิดจากตัวเอง หรืออุปสรรคการทำงานที่เกิดจากเพื่อนร่วมงาน ปัญหาในการทำงานของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น ปัญหาในการบริการเวลา ปัญหาการเรียงลำดับความสำคัญของงาน หรือขาดทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เหล่านี้เป็นตัวการที่ทำให้งานล่าช้า ทำให้งานไม่ลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และถ้าหากปล่อยไว้ก็อาจจะส่งผลเสียต่อตัวเองและองค์กรมากยิ่งขึ้น

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนั้นเลยจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพิ่มความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงานง่ายๆ ด้วย 10 วิธีดังนี้

1. จัดลำดับความสำคัญของงาน

การรู้จักวางแผนจัดสรรเวลาในการทำงานให้งานที่ได้รับมอบหมายนั้นเสร็จลุลวงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของงานก่อน เพื่อที่จะได้จัดระเบียบการทำงานได้อย่างถูกต้อง ว่างานชิ้นใดควรเริ่มต้นทำก่อน-หลัง เพื่อให้งานทุกชิ้นเสร็จทันตามเวลาที่กำหนดและออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

2.วางแผนก่อนทำงาน

การวางแผนการทำงานจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีระบบและเป็นระเบียบ รู้ว่างานที่ต้องทำทั้งหมดนั้นมีอะไรบ้างและงานแต่ละชิ้นมีกำหนดส่งวันไหน จะได้จัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละชิ้นได้ถูกว่าควรเริ่มต้นที่งานใด นอกจากนี้การวางแผนการทำงาน ยังช่วยให้ทำงานเสร็จได้รวดเร็ว

3.ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

หลังจากวางแผนในการทำงานเสร็จแล้ว การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน โดยการกำหนดเป้าหมายการทำงานแต่ละวัน ว่าในวันนี้จะทำงานชิ้นใดบ้าง จะทำทั้งหมดกี่ชิ้น แล้วบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

4.การตัดสินใจ

การตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญ

5.ให้ความสำคัญกับการสื่อสาร

การสื่อสารเป็นทักษะที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะทุกสาขาอาชีพนั้นจำเป็นต้องใช้ทักษะการสื่อสาร ไม่ว่าจะสื่อสารกับเพื่อมร่วมงาน หรือสื่อสารกับลูกค้า ทั้งการพูด การเขียน หรือแม้แต่การนำเสนอก็ต้องอาศัยการสื่อสาร ดังนั้น การมีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้สื่อสารได้อย่างตรงจุด เข้าใจได้ง่าย และที่สำคัญ สามารถช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วและราบรื่นขึ้น

6.เรียนรู้และพัฒนาทุกครั้งที่เกิดข้อผิดพลาด

ความผิดพลาดเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อผิดพลาดไปแล้ว ก็ควรเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้น โดยมองหาสาเหตุของปัญว่า เกิดจากอะไร และมีวิธีใดบ้างที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ เพื่อที่ครั้งหน้าจะได้ไม่ทำผิดในเรื่องเดิมอีก

7.สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

การมีทัศนคติและความคิดในการทำงานที่ดี ทำให้เรามีความสุขกับการทำงาน สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

8.อยู่กับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

สภาพเเวดล้อมในการทำงานส่งผลต่อการทำงานการจัดที่ทำงานจัดโต๊ะทำงานสร้างสภาพเเวดล้อมในการทำงานที่ดี เเละเหมาะสมกับการทำงานเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราทำงานได้ดียิ่งขึ้น

9.รู้จักปฏิเสธ

การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในที่ทำงานถือเป็นเรื่องที่ดี นอกจากจะได้เรียนรู้งานมากขึ้นแล้ว ยังช่วยสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้มีความเอื้อเฟื้อกันอีกด้วย แต่การช่วยเหลือทุกๆ คนโดยไม่คำนึงถึงขีดจำกัดของตัวเองนั้น อาจส่งผลเสียต่องานที่ต้องรับผิดชอบได้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพของงานอีกด้วย ดังนั้น ต้องรู้จักปฏิเสธบ้าง เพื่อให้จัดการบริหารงานของตัวเองได้ทันกำหนดส่งงาน นอกจากการปฏิเสธการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานแล้ว ถ้าหากได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้า แต่เมื่อคำนวณเวลาและงานที่มีอยู่ คาดว่าไม่สามารถทำได้กำหนดส่งงาน ก็สามารถปฏิเสธแล้วให้เหตุผลที่ปฏิเสธ เพื่อที่จะได้ไม่กระทบต่องานทั้งของตัวเองและคนในทีม

10.ให้รางวัลตนเอง

การให้รางวัลตัวเองจะช่วยให้มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นและถือว่าเป็นรางวัลชิ้นเล็กๆ ก่อนที่จะถึงเป้าหมายของตัวเอง อาจจะเป็นของอร่อยๆ สัก-มื้อ หรือการได้หยุดพักสักวันเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน ดังนั้น การได้ให้รางวัลตัวเองก็มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้พักและช่วยให้เรารู้สึกมีกำลังใจมากขึ้น

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN